ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ อบต.บางกระบือ วิสัยทัศน์ อบต.บางกระบือ บางกระบือน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ
 
 
 
ประชาสัมพันธื แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
              เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2559

          -------------------------------------------------

         ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 58/5 วรรค 5 และวรรค 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือจัดทำรายงานและแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว่ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี ซึ่งคำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานผลแสดงการปฏิบัติตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ประชาชนรับทราบการบริหารงานของคณะผู้บริหารว่าได้ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวิธรการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 40 กำหนดให้เพื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ให้ประชาชนทราบในการบริหารงานของคณะผู้บริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุดและมีความคุ้มค่าต่องบประมาณที่ดำเนินโครงการต่างๆ

          ดังนั้น คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือได้ดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ และได้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รวมทั้งสรุปผลรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ

               ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.ค. 2560 เวลา 14.26 น. โดย คุณ เสาวณีย์ สำราญสุข

ผู้เข้าชม 108 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 เม.ย. 2558